فرم ثبت شکایت
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
لطفا مراحل ثبت شکایت را تا مرحله ثبت نهایی و دریافت کد پیگیری ادامه دهید در غیر این صورت به شکایت شما ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مشخصات فردی
نام
نام خانوادگی
نام پدر
کد ملی
تلفن ثابت
تلفن همراه


مشخصات شکایت
موضوع شکایت
متن شکایت